bag4you.pl - warunki gwarancji


Wszystkie firmy będące w ofercie sklepu internetowego BAG4YOU.PL udzielają gwarancji na wszelkie możliwe wady produkcyjne i materiałowe. Wszystkie produkty niezależnie od materiału, z którego są wykonane objęte są roczną gwarancją. Wyjątek stanowią produkty firmy TARGUS oraz The Healthy Back Bag – Te marki udzielają na swoje produkty gwarancji dożywotniej (Liftime Limited Warranty).

Niniejsze wady i uszkodzenia produktów ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie na podstawie wypełnionej prawidłowo karty gwarancyjnej z załączonym paragonem lub samego paragonu, o ile do produktu nie została dołączona karta gwarancyjna.

Dla realizacji uprawnień wynikających z gwarancji, nabywca zobowiązany jest przedstawić należycie wypełnioną, oryginalną kartę gwarancyjną wraz z dowodem zakupu tj. fakturą, rachunkiem lub paragonem (karta gwarancyjna jest należycie wypełniona wówczas, gdy zawiera: pieczęć firmową, datę sprzedaży i podpis osoby wystawiającej), Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania przechowywania, konserwacji itp.

I. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w przypadku:
 1. dokonania zmian konstrukcyjnych przez klienta
 2. dokonania przez klienta napraw produktu poza serwisem sprzedawcy
 3. samowolnych zapisów w karcie gwarancyjnej
 4. uszkodzeń zaistniałych podczas transportu i przeładunku.
II. Gwarancją nie są objęte:
 1. uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia produktów i wywołane nimi wady
 2. uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, czy konserwacji produktów objętych w/w gwarancją
 3. produkty, do których Klient zagubił Kartę Gwarancyjną, będącą jedynym dokumentem umożliwiającym reklamacje produktu
 4. samowolnie dokonywane przeróbki, które doprowadziły do uszkodzenia produktu
III. Obowiązki Gwaranta wykonuje serwis gwarancyjny danego producenta, którego wszystkie dane kontaktowe umieszczone są na karcie gwarancyjnej.
 1. Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w terminie maksymalnie 14 dni od daty dostarczenia produktu do punktu serwisowego Gwaranta bądź 21 dni w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy. niezbędnych do naprawy części
 2. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu
IV. Klientowi przysługuje prawo żądania wymiany produktu na nowy, jeżeli:
 1. w okresie trwania gwarancji dokona trzech napraw gwarancyjnych a produkt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające eksploatowanie go zgodnie z przeznaczeniem
 2. serwis gwarancyjny stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe
 3. naprawa nie zostanie dokonana w terminie określonym w punkcie III.1. lub innym uzgodnionym na piśmie z Klientem
V. W przypadku gdy nie ma możliwości wymiany sprzętu na nowy, firma BAG4YOU zastrzega sobie prawo do decyzji o zwrocie należności zgodnie i na podstawie ceny z dokumentu zakupu.

VI. Termin naprawy produktu biegnie od dnia dostarczenia rzeczy do Gwaranta.

VII. Karta gwarancyjna stanowi jedyną podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych w okresie 1 roku od daty sprzedaży.

VIII. W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń wynikających z dokonywanych napraw maksymalna wartość odszkodowania nie przekroczy wartości oddanego do naprawy produktu. Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie produktu wynikłe z innych przyczyn, niż wady tkwiące w tym produkcie.

IX. Nie ujęte w warunkach gwarancji "przepisy gwarancyjne" reguluje Kodeks Cywilny.

Uwaga ! Każde zabezpieczenie typu zamek błyskawiczny, zamek zatrzaskowy, klamra z paskiem lub zamkiem zatrzaskowym nie mogą służyć jako zabezpieczenie zawartości torby przed kradzieżą lub dostępem osób niepowołanych.

producenci:

logowanie:

login:
hasło: